Debattartiklar

Förslaget till investering i trafik till 2025 måste göras om!  (Manuskript till debattartikel I Östgötacorrespondenten)        2013-10-31

Hur vi ska använda skattemedlen för att bygga bilvägar, cykelvägar, järnvägar osv i länet fram till 2025 ska bestämmas före 16 december. Östsam och Trafikverket har lämnat ett förslag till Länstransportplan och fått remissvar på det 1 oktober.

Vi står inför en omställning av transporterna för att klara ett hållbart samhälle då oljan blir dyr och klimatförändringen måste hejdas. Det är viktigt att varje investering leder i rätt riktning för att vi ska få den trafik vi behöver nu och i framtiden. Behovet av transporter kan minskas med god planering. Den blandning av trafikslag som ger mest nytta till minsta skada för hälsa, miljö och klimat måste byggas nu. Det har Riksdagen slagit fast i Transportpolitiska målet.

Trafikverket och Östsams förslag innebär tvärt om att öka skadlig trafik och hindra ökning av andelen miljövänlig trafik. De vill bygga ut bilvägar, överföra kollektivtrafik från tåg till buss och undvika att satsa på cykelvägar. De skriver själva att deras förslag kommer att leda till ökning av biltrafiken som ger ökning av klimatutsläpp och att miljömålen inte kommer att uppnås.

De förklarar sin bakvända inriktning med att Trafikverket gjort en prognos att biltrafiken kommer att öka mer än kollektivtrafik och cykel till 2050, men När oljan tryter och klimatförändringen slår tillbaka finns ingen förutsättning för ökad bilism. Bilismens ökning i den industrialiserade delen av världen upphörde runt 2005, och från år 2008 har användningen av bil i svenska städer  minskat. Järnvägstrafiken har ökat mer än bilismen de senaste decennierna. Cykeltrafiken har ökat stadigt sedan 1970-talet. Trafikverkets s k prognos har inget med verkligheten att göra.

Planeringen för framtiden måste utgå från önskade mål och behov. VTI, statens väg- och transportforskningsinstitut är i sitt remissvar mycket kritiska till att Trafikverket inte utgår från gällande Transportpolitiska mål och Regeringens direktiv.

Trafikverket och Östsam kallar bilökningen i den s k prognosen för ett behov som måste balanseras mot Transportpolitiska målet och Miljömålen. De lever kvar i den föråldrade tanken om regionförstoring som något önskvärt för samhället. Därför föreslår de ökad kapacitet och höjd hastighet på bilvägarna. Men bilfarter över 70 km/t ökar risken för dödsolyckor och ger accelererande klimatutsläpp.  För både individ och samhälle är det viktigt att planera så att behovet av pendling minimeras.

Arbetspendlingen ökade mycket 1995-2010 särskilt där man fick pendeltåg. I planen skriver man att ”det finns inget som tyder på att denna utveckling skulle avta under de närmaste åren”. I Norrköping, som har stor del av länets pendling, har ökningen av pendlingen avstannat sedan 2010.

VTI påpekar att Trafikverket centralt gjort planeringsunderlag som visar vad som skulle behövas för minskad klimatpåverkan men som inte använts i planen. Energieffektivisering, förnybara drivmedel och ”transportsnålt samhälle” d v s förbättrad kollektivtrafik, satsning på cykel-och gångtrafik, bilpool, e-handel, överflyttning till sjöfart och järnväg, förbättrad citylogistik. Även i Miljökonsekvensbeskrivningen av Länstransportplanen föreslås alternativ som är bättre ur miljösynpunkt. Men de avvisas utan sakliga skäl i förslaget till plan.

Det som Östsam och Trafikverket vill satsa pengarna på är bredare och snabbare vägar för bilarna. Där vi redan har järnvägar föreslår planen att vi ska bygga ut vägarna och föra över kollektivtrafiken till buss istället.

Man konstaterar om Stångådalsbanan och Tjustbanan att ”nuvarande underhålls- och driftåtgärder medger i dagsläget inte driftsäker trafikering”. Den självklara lösningen är att bristerna på järnvägen behöver avhjälpas. Istället föreslås att vägarna intill ska rustas upp för regionala stomlinjer för buss med ökad biltrafik som resultat. Spårburen kollektivtrafik är attraktivare än buss så fler ställer bilen om det finns tåg och spårvagn.

Förslaget till transportplan bortser helt från behoven av kommunikation mellan Östergötland och Kalmar län. Endast arbetspendling redovisas, men övrig kommunikation mellan länen är mer omfattande. Kalmar län har bekostat upprustning av järnvägen mot Linköping och en motsvarande satsning från Östsam-området behövs.

Trafikverket i vårt län är bland de sämsta i landet när det gäller satsning på cykelvägar. De har hittat på en egen princip att spela ut kommuner mot varandra för att de ska subventionera Trafikverket med halva kostnaden. Enligt Trafikverket nationellt har Trafikverket självklart hela ansvaret för alla tranportslag på sitt vägnät.

Även där man byggt nya vägsträckor har man inte gjort något för cykeltrafiken. Till exempel runt Mjölby till Boxholm och Väderstad, Skänninge- Mantorp- Sjögestad osv finns stora behov av cykelvägar. Cykelpotten i planen är mindre än 5 procent men bara 15 av de 65 miljonerna föreslås användas före 2020. Den lilla potten skulle bara räcka till 5-6 mil nya cykelvägar för hela länet! Planen måste göras om radikalt.

För ytterligare information läs gärna Naturskyddsföreningen Östergötlands remissvar www2.naturskyddsforeningen.se/kretsar-lan/ostergotland/ostergotlands-lansforbund/remissvar/

Göran Toss, ordförande i

Naturskyddsföreningen Östergötland

 

 

 

 

Remissvar

2013 Remissvar på Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 för Östergötlands län (Länstransportplan LTP 2014-2025). Läs vårt inlämnade remissvar i sin helhet ( LänsTransp-Plan remisssvar 2013)

2011 Yttrande gällande detaljplan för Motala Centralstation mm, Östermalm, Motala kommun. Läs vårt inlämnade remissvar i sin helhet (Motala Centralstation scannad)

2009 Yttrande gällande länstransportplan för Östergötlands län 2010-2021. Läs vårt inlämnade remissvar i sin helhet (Remissvar på LTP Östergötland 2010-2021)

Yttrande gällande förslag till nya hastighetsgränser. Läs vårt inlämnade remissvar i sin helhet (Remissvar Nya hastighetsgränser[2])

2006 Yttrande gällande Tekniska Verkens ansökan om utvinning av fossilgas.

2005 Remiss Länsstyrelsen i Östergötland angående förslag till beslut angående revidering av sälskyddsområden i Östergötlands skärgård.

Remiss Länsstyrelsen i Östergötland angående förslag till förvaltningsplan för lo, varg och kungsörn i Östergötlands län.

Remiss Länsstyrelsen i Östergötland angående förslag till begräning av områden för vattenskoter.

Remiss Länsstyrelsen i Östergötland angående förslag till strategi för formellt skydd av skog i Östergötlands län.

2004 Naturskyddsföreningen i Östergötland anser att en utbyggnad av fossilgasledning i Östergötland, strider mot nationellt och regionalt beslutade miljö- samhällsmål, och motverkar arbetet mot ett hållbart samhälle.

Remiss utbyggnad dubbelspårig järnväg Mjölby-Motala. Järnvägssträckan mellan Mjölby och Motala utgör en del av godstråket genom Bergslagen och är viktig för godstransporter och trafikeras hårt. Nu görs järnvägsutredningar om en dubbelspårsutbyggnad på sträckan Motala-Mjölby. Naturskyddsföreningen i Östergötland har ställts sig positiva till en utbyggnad av järnvägen, men har lämnat synpunkter angående vissa försiktighetsmått.