Valenkät från Vänsterpartiet augusti 2018

Följebrev_SNF

Valenkät 2018_SNF

Bildresultat för vänsterpartiet

Inga svar eller kommentarer har inkommit från Vänsterpartiet.

 

Uppdatering 2018-09-03. Sent inkommit svar från Vänsterpartiet:

 

1. Vänsterpartiet i Östergötland arbetat på många sätt för att både minska regionens utsläpp och verka för ökad klimatanpassning. För oss är det viktigt att klimatperspektivet genomsyrar alla politiska beslut och därför ser vi mycket brett på frågan. Några konkreta exempel på frågor vi drivit och kommer att fortsätta driva är

· En klimatneutral verksamhet: Det är fullt görligt för Region Östergötland som har relativt klimatsmart tjänsteverksamhet att nå nollutsläpp inom nästa mandatperiod och sedan börja jobba på negativa utsläpp – inklusive inköp och konsumtion. Detta ska vara ett tydligt mål.

· Öka resandet med kollektivtrafik: Vi vill utöka kollektivtrafiken, inte lägga ned den. Därför har vi under mandatperioden motsatt oss neddragningarna av busslinjer på landsbygden. Vi har också verkat för att pröva att pensionärer ska få åka gratis under lågtrafik, det vill säga under dagtid.

· Rädda Vättern: Vänsterpartiet har under flera år lyft upp Vättern som en viktig dricksvattentäkt och motsatt sig Försvarsmaktens övningar och gruvbolagens prospekteringar.  Vättern är Europas femte största sjö och unik genom sin höga vattenkvalité och sitt särpräglade djurliv. Att värna Vättern är viktigt för att den har ett värde i sig själv, men också för att klara klimatförändringarnas konsekvenser på kort och lång sikt.

· Förmånsbilar: Idag får regionens politiker förmånsbilar och gratis parkering. Vänsterpartiet har under mandatperioden varit kritiska till detta, vi tycker istället att vi som politiker ska resa mer kollektivt. Det är en fråga om både rättvisa och klimat.

2. Miljö- och klimatfrågorna måste upp på varenda nivå, nationellt, regionalt och lokalt. De olika nivåerna ansvarar för olika områden och på regional nivå är transportsektorn en viktig fråga som vi kan styra över.

3. Ja, eftersom regionen hanterar läkemedel ansvarar vi för hur vården hanterar dessa. Läkemedelsrester i våra vattendrag är ett ökande problem som vi ser allvarligt på. Regionen behöver samarbeta mer med kommunerna och de kommunala bolagen för att säkra att dessa inte kommer ut.

 

4. Vårdsektorn behöver precis som alla sektorer se över sina klimatutsläpp och användning av naturresurser. Inte minst eftersom det finns många typer av engångsartiklar inom vården. Det ska också poängteras att patientsäkerheten och hygienkraven inte ska tummas på, men vissa bioplaster skulle kunna ersätta dagens fossila plaster. En annan aspekt är den mat som serveras, att den är närproducerad och ekologisk. För att kunna erbjuda 100 procent svenskt kött har vi föreslagit att upphandlingarna ska kräva antibiotikafritt kött.

 

Klimatanpassning: Klimatförändringarnas konsekvenser kunde vi få känna på redan i somras. Inom vården har man länge känt till att ett varmare klimat och värmeböljor är riskfyllt för sårbara patientgrupper och ökar risken för att vissa virus sprids lättare. Därför har vi föreslagit att regionen ska ta ett ökat ansvar för klimatanpassningen inom vårdsektorn.

 

5. Klimatet är vår tids ödesfråga. Vänsterpartiet samarbetar gärna med andra partier som har lika höga ambitionsnivåer i dessa frågor som vi har.

 

Miljöförbättrande åtgärder 

1. Det är svårt att återge en exakt siffra eftersom vi menar på att klimatet ska genomsyra all politik. Men vi vill nysatsa på landsbygdstrafiken med 30 miljoner. 4 miljoner mer än majoriteten och högern skar ner och har det i budget.

2. Har inget svar i nuläget.

3. Har inget svar i nuläget.

 

4. Vänsterpartiet ser att det finns två utmärkande problem för en ambitiösare klimatpolitik. Dels är det att Östergötland idag har Sveriges lägsta landstingsskatt. Det försvårar investeringar i en fossilfri infrastruktur och satsningar på kollektivtrafiken. Vi ser att vi måste investera i klimatomställningen nu, ju längre vi väntar desto dyrare kommer det att bli. Därför är vi beredda att höja skatten med 60 öre i två steg, på så vis kommer östgötarna få både bättre vård och bättre miljö. Dels är det ambitionsnivån hos de andra politiska partierna. För att göra den omställning som behövs av transportsektorn (som vi kan påverka) behöver vi fler partier med oss. Den viljan tycks inte finnas idag, alltför många är nöjda med dagens situation.

Kollektivtrafik

1. När majoriteten dragit in över 30 busslinjer har vi röstat mot nedläggningarna. Det är en självklarhet att ha kollektivtrafik även på landsbygden om bilismen ska minska.

a. Vi är för ett stopp i Godegård. En järnvägsstation ökar attraktiviteten för nya områden och bidrar positivt till en fossilfri samhällsplanering.

2. Vänsterpartiet är det enda parti som vill behålla dagens skattefinansieringsgrad och inte minska den till 50 procent som de andra partierna. En lägre finansieringsgrad via skatten skulle höja biljettpriserna och det är inte en bra utveckling om vi vill att fler ska lämna bilen hemma. För att klara de nationella klimatmålen i transportsektorn måste fler lämna bilen och börja åka kollektivt, vi ser därför detta som en av mandatperiodens viktigaste frågor.

3. Det är en reform som Vänsterpartiet drivit i budgetsamarbetet med regeringen – någonting vi är mycket stolta över! Att erbjuda sommarlovskort hade flera positiva effekter; det möjliggjorde för ungdomar att kunna ta sommarjobb i hela länet, resorna ökade i och med att de blev billigare än att resa med bil och dessutom ökar det rörelsefriheten för de ungdomar som annars inte skulle haft råd att åka kollektivt. Nu satsar Vänsterpartiet nationellt på att erbjuda alla skolungdomar fria resor i kollektivtrafiken året om!

 

För Vänsterpartiet är klimatförändringen mänsklighetens ödesfråga, men också en rättvisefråga. Den omställning vi vill genomföra leder till ett rikare, mer jämlikt och demokratiskt samhälle med utvecklad välfärd och ökad livskvalitet där ekonomin drar åt samma håll som de ekologiska och sociala behoven. Vänsterpartiet har en plan för ett fossilfritt Sverige. Vi vill ha nollutsläpp till 2040. Det är en nödvändig omställning som måste ske snabbt, i nära samarbete med miljö- och klimatrörelsen och genom gemensamma beslut. Vi vill ställa om Sverige för att minska utsläppen. Bostäder behöver renoveras, transporter måste ställas om, ny järnväg byggas och fler investeringar i förnybar energiproduktion måste göras. Utsläppen från livsmedelskonsumtionen ska minskas genom minskad köttkonsumtion och ökade satsningar på hållbar växtbaserad mat. För att underlätta omställningen vill Vänsterpartiet bland annat att Sverige ska ha inrättat en grön statlig investeringsbank med minst 100 miljarder kronor i kapital.

Naturskyddsföreningen har på nationellt plan utsett Vänsterpartiet till mandatperiodens bästa miljöparti, men också till det bästa miljöpartiet inför valet 2018. Vi har samarbetat med regeringen och fått igenom stora investeringar i klimat- och miljö, men vi har också kunnat kritisera regeringen när de valde att sälja Vattenfallskolgruvor istället för att avveckla dem. Vänsterpartiet är inte heller

bara ett klimatparti, vi har en lång tradition av att se samspelet mellan natur, klimat och samhälle och vi har en politik som värnar den biologiska mångfalden såväl som djuren.

Sverige var en gång världens mest jämlika land, vi kan bli det igen. Klimatfrågan innebär inte bara en allvarlig och akut utmaning. Det är också en historiskt unik möjlighet att tillsammans bygga ett bättre och mer hållbart samhälle. Vänsterpartiet har svaren och viljan att genomföra den omställningen.

 

 

 

 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.