Valenkät från Socialdemokraterna augusti 2018

Bildresultat för socialdemokraterna

Följebrev_SNF

Valenkät 2018_SNF

Svar från Socialdemokraterna:

Svar till Naturskyddsföreningen från Socialdemokraterna

  1. Det främsta ert parti gjort för miljö och klimat under mandatperioden 2014-2018. 

Svar: Regionens totala klimatpåverkan har minskat med 12% jämfört med 2013. (metod: Greenhouse Gas Protocol). En förklaring till denna utveckling är att mängden förnyelsebara bränslen har ökat från 71% till 87 % sedan 2013.

 

  1. Hur viktiga anser ert parti att miljöfrågorna är på landstingsnivå? 

Svar: Mycket centrala. I vår budget för 2019 har  vi pekat ut att Klimatfrågan ska ges prioritet. Region Östergötland ska vara en klimatneutral organisation  år 2020.

 

  1. Idag spolas mycket läkemedelsrester ut i avloppet och hamnar i våra sjöar….. 

Svar: Ja, regionen arbetar mycket med kunskapsspridning och upplysning. Det är också glädjande att  Linköping  och Tekniska Verken utvecklat metoder som kan rena avloppsvatten från läkemedel och andra farliga  ämnen.

 

  1. Hur vill ni jobba för miljön specifikt inom hälso- och sjukvård?   

Svar: Under  2017 startade vi ett projekt som syftade till att minska  användningen av engångskläder inom vården.  En lustgasreningsanläggning installerades på US under 2017. Vi ska ha ett systematiskt miljöarbete i varje verksamhet 2020. Barn- och kvinnocentrum är pilotverksamhet för införandet och har certifierats i år. Införandet av digitala lösningar inom vården har också en positiv påverkan på miljön.

 

  1. Hur vill ni samarbeta inom regionen för att få till bästa möjliga miljöpolitik? 

Svar: Koalition för Östergötland (samarbete mellan S, MP, L, C,) har under perioden 2014-2018 samarbetat i majoritet och lyft flera viktiga miljöfrågor.

 

S miljöpolitik. 300 ord

Ett av våra första mål är att vi vill genomföra Agenda 2030. Vi ser det som naturligt att Sverige behöver gå före i klimatpolitiken och i Östergötland är vi inget undantag.

Socialdemokraterna vill minska utsläppen av växthusgaser. Sverige ska bli den första fossilfria välfärdsnationen. För att minska utsläpp vill vi bland annat se över upphandlingsreglerna så att verksamheterna i större utsträckning handlar lokalproducerad mat. Det är viktigt både för att minska transporterna men också för att stödja det lokala och regionala matproducenterna.

För oss är det också naturligt att driva på miljöpolitiken internationellt bland annat genom att arbeta för tuffare kemikalieregler i EU. Vi behöver också samarbeta med andra länder för att komma tillrätta med många av de problem som idag finns.

Det är viktigt att vi bevarar mer värdefull natur och marina områden för att rädda den biologiska mångfalden. Vi vill minska övergödningen av haven och skydda vårt rena dricksvatten.

Miljöåtgärder kan också stärka vår konkurrenskraft och stimulera till jobb och företagande. Genom att gå före i omställningen kan våra företag bli världsledande i att utveckla den teknik och miljöprofil som världen efterfrågar. Vi tror på breda lösningar och investeringar snarare än skattesänkningar för att klara de stora miljöproblemen. I regionen vill vi uppmuntra företag som har en miljö- och/eller en klimatprofil och stödja dem i sitt arbete.

Energi från vind, vatten och skog har stor potential att byggas ut under lång tid framöver. Vi vill se att Sverige uppnår 100 procent förnybar energiförsörjning år 2040. Den nationella blocköverskridande överenskommelsen gällande energi är ett bra steg i rätt riktning.

Vi har också stora ambitioner gällande utbyggnad av kollektivtrafiken. Ostlänken kommer att ge Östergötland stora möjligheter att bygga ut pendeltrafiken i länet så fler slipper ta bilen till jobbet. Under mandatperioden har vi också avskaffat många av de bussar som gått tomma på landsbygden och ersatt med närtrafik i hela länet. Det innebär att möjligheten att åka kollektivt fortfarande finns kvar samtidigt som vi slutar att köra i onödan.

 

Kollektivtrafik 

  1. Hur vill Ni ge möjlighet för människor i glesbygd att resa kollektivt?

Svar: Vi har infört närtrafik som ger service på de 75% av länets yta som förut inte haft någon kollektivtrafik alls. Det är en fantastisk reform.  Det ger t ex möjlighet för äldre att bo kvar även om man inte har tillgång till bil.

 

  1. Vill Ert parti öka resande med Östgötapendeln? 

Svar: Självklart ska tågpendlingen öka, det har den gjort under lång tid. Nästa år kommer den att förstärkas med tre nya tåg som ger möjlighet att köra kopplade tåg under högtrafiktid. Att utöka turtätheten under helgerna har varit populärt och vi ser att resandet då ökat markant

 

  1. Kan Ni tänka er att lägga till fler stopp längs banan? Till exempel i Godegård. Varför/varför inte 

Svar: Jag ser fram mot en ny station i Malmslätt, det skulle förbättra tågpendlandet för de resande i hela länet som har målpunkt Universitetet och Mjärdevi.

Godegård saknar förutsättningar för tågstopp. Tågtrafik som system är förenat med höga infrastrukturkostnader och kräver stort resandeunderlag. I Godegård bor färre än 200 personer, minst 1500 behövs för att motivera trafik.

 

  1. Hur ser Ni på kostnaden för kollektivtrafik? Borde den öka eller minska för gemene man? 

Svar: ÖTRAF har ökat resandet och den vägen klarat av att finansiera ett större utbud. Det arbetssättet kommer man att fortsätta med. Det gäller också att verksamheten är kostnadseffektiv, våra skattepengar ska räcka till mycket. Det är inte biljettpriset i sig som är viktigast, det är istället att resandet uppfattas som prisvärt och att det är tillräckligt hög kvalité. Långsiktigt behöver resenärerna stå för halva kostnaden för resandet, om det skall vara långsiktigt hållbart.

 

  1. I våras infördes en reform som gav skolungdomar gratis busskort i Östergötland under sommarlovet, hur ser Ert parti på det? 

Svar: Med en miljon påstigande så får man väl anse att det var ett framgångsrikt projekt som finansierades av regeringen.

 

Ytterligare frågor

Hur mycket har ni budgeterat för miljöförbättrande åtgärder under mandatperioden? 

Svar: Det går inte att ange en nivå. Miljöarbetet är kopplat till verksamheten och vi har inte budgeten på den detaljnivå. Alla verksamheter ska ha med klimat- och miljötänket i alla sina budgeteringar.

 

Vilka miljöförbättrande åtgärder har gjorts 

Svar: Vi hargjort så att Region Östergötland är bland de första landstingen/regionerna att ta fram ett klimatbokslut enligt internationell standard.

Vi har installerat lustgasrening på våra stora sjukhus.

Vi har infört miljömässig hållbarhet är en av tre grundpelare i varje verksamhets budget.

Vi har också ändrat så att regionen ska undvika investeringar i företag som arbetar med att prospektera, exploatera, utvinna eller producera kol, olja och gas samt att regionen är positiv till placeringar som innebär en bredare miljöhänsyn.

Vi har förbättrat kollektivtrafiken.

Vi har antagit energistrategi.

Vi har arbetat fram en upphandlingsstrategi där vi nu ställer miljökrav i alla upphandlingar.

Vi har sett till att vår energianvändningen har minskat med 16% sedan 2008.

Vi har inlett och kommer fortsätta med monteringen av solceller på ett antal vårdcentraler i Östergötland.

Vi har satsat på projektet vårfixa din cykel fick medarbetarna sina cyklar  servade gratis.

 

Vad ligger budget på för kommande mandatperiod? 

Svar: Det går inte att ange en nivå. Miljöarbetet är kopplat till verksamheten och vi har inte budgeten på den detaljnivå. Alla verksamheter ska ha med klimat- och miljötänket i alla sina budgeteringar.

 

Vad anser ni är det största hindret för att arbeta effektivare med miljöfrågor i dagsläget? 

– Marknadens mognad att ha kontroll på sina leveranskedjor och innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen

– Nuvarande betalningssystem för kollektivtrafik försvårar möjligheterna att resa i tjänsten

– Skatteregler försvårar möjligheten att kunna uppmuntra bra beteenden med gåvor såsom till exempel rabatterade kollektivtrafikkort.

– Avsaknad av långsiktig strategi för fossilfria drivmedel gör att marknaden inte vet hur den ska satsa. Nu finns etanol att tanka på nästan varje mack, men det går inte att köpa några etanolbilar hos bilförsäljarna.

– Biogas är överlägset bästa drivmedlet ur ett samhällsperspektiv med cirkulär ekonomi som grund. Trots detta är det inte känt eller kommuniceras tillräckligt mycket för att medborgare och organisationer ska välja detta.

 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.