Valenkät från Moderaterna augusti 2018

Följebrev_SNF

Valenkät 2018_SNF

Bildresultat för moderaterna logga

Svar från Moderaterna:

 

Svar på frågor från Naturskyddsföreningen i Östergötland

• Vad anser Ni vara det främsta som Ert parti har gjort för miljö och klimat under mandatperioden 2014-2018? Vad vill Ni göra/utveckla under nästa mandatperiod?

Moderaterna är i opposition, därav är det inte vår politik som har fått praktiskt genomförande i regionen.

Om vi får väljarnas förtroende nästa mandatperiod vill vi bl.a;

* Samordna omställning till förnyelsebara energikällor och

verka för ökad energieffektivisering

* Använda regionens Energikontor i samverkan mellan olika

intressenter

* Arbeta för en väl utbyggd kollektivtrafik som ger fördelar att använda

jämfört med bilen

* Fysiskt planeringsarbete som skapar förutsättningar för ett

hållbart nyttjande av naturens resurser

* I våra beslut eftersträva en minskad påverkan på miljö- och klimat samt arbeta för en ökad robusthet i vår samhällsstruktur och infrastruktur.

* Se fortsatta satsningar på innovationssystem inom miljöteknik och gröna näringar

• Hur viktiga anser Ert parti att miljöfrågorna är på landstingsnivå?

Miljöfrågan är viktig på alla nivåer, landstingsnivån är inget undantag. Miljöfrågorna spänner över alla nivåer och kräver samverkan.

• Idag spolas mycket läkemedelsrester ut i avloppet och hamnar i våra sjöar och hav, anser Ni att regionen har någon skyldighet att minska detta?

Region Östergötland vill skapa en giftfri miljö i syfte att främja folkhälsa, förbättra arbetsmiljön, öka patientsäkerheten och skydda miljön. Fokus är riktat mot att minimera miljö- och hälsofarliga ämnen i produkter som används i vården och vid byggnation. Region Östergötland ska ha en hållbar läkemedelsanvändning och bedriva ett aktivt arbete för att minimiera miljöpåverkan från läkemedel vid tillverkning, användning och kassation.

• Hur vill Ni jobba för miljön specifikt inom hälso- och sjukvård? Vad kan göras? Hur jobbar Ni idag och vad har Ni gjort under mandatperioden 2014-2018?

Det är en väldigt omfattande fråga, men i vår budget skriver vi bland annat följande;

Miljöarbetet ska hela tiden utvecklas och drivas med engagemang. Region Östergötland ska ta ansvar för indirekta utsläpp g nom att ta miljöhänsyn vid upphandling. Miljöarbetet ska integreras i den ordinarie verksamhetsstyrningen och 2020 ska Region Östergötland vara miljöcertifierade enligt ISO 14001. Genom att varje verksamhet arbetar systematiskt med miljöfrågor minskas miljöpåverkan, verksamheten kostnadseffektiviseras och Region Östergötland blir en attraktivare arbetsgivare.

Andelen ekologiska livsmedel ska successivt öka och det innebär också att andelen närodlad och säsongsvarierad mat som serveras i regionens verksamheter behöver öka.

Miljöarbetet ska hela tiden utvecklas och drivas med engagemang. Region Östergötland ska ta ansvar för indirekta utsläpp genom att ta miljöhänsyn vid upphandling. Miljöarbetet ska integreras i den ordinarie verksamhetsstyrningen och 2020 ska Region Östergötland vara miljöcertifierade enligt ISO 14001. Genom att varje verksamhet arbetar systematiskt med miljöfrågor minskas miljöpåverkan, verksamheten kostnadseffektiviseras och Region Östergötland blir en attraktivare arbetsgivare.

• Hur vill Ni samarbeta inom regionen för att få till bästa möjliga miljöpolitik?

I det regionala utvecklingsprogrammet för Östergötland 2030 (RUP) beskrivs ambitionerna för ett miljömässig hållbart Östergötland och hur Östergötland ska bli en robust och resurssnål region. Detta har också fördjupats i ett särskilt insatsprogram för energi och klimat, för att markera att det finns en regional politisk förankring kring frågorna. Det regionala insatsprogrammet tjänar som en vägledning för Region Östergötland, länets kommuner, näringsliv och andra samhällsaktörer i arbetet med att uppnå dessa mål. För Region Östergötlands del innebär det bland annat att stödja satsningar som främjar produktion av förnybar energi som gör länet mer robust mot förändringar i omvärlden.

 

Miljöförbättrande åtgärder

• Hur mycket har Ni budgeterat för miljöförbättrande åtgärder under mandatperioden?

Går ej att svara på då våra budgetar inte är uppbyggda på det sättet.

• Vilka miljöförbättrande åtgärder har gjorts?

Vi sitter i opposition och kan därför inte besvara frågan.

• Vad ligger budgeten på för kommande mandatperiod?

Går ej att svara på då våra budgetar inte är uppbyggda på det sättet.

 

Kollektivtrafik

• Hur vill Ni ge möjlighet för människor i glesbygd att resa kollektivt?

Vi står bakom införandet av närtrafiken som gjort att vi nu täcker hela ytan i regionen med kollektivtrafik. Vi vill också erbjuda, där det finns intresse från byalag och andra, att på försök några år testa tätare avgångar på några strategiska landsbygdslinjer för att få upp resandet. Vi vill också göra ytterligare satsningar på skärgårdstrafiken.

o Vill Ert parti öka resande med Östgötapendeln? Kan Ni tänka er att lägga till fler stopp längs banan? Till exempel i Godegård.

Ja, vi vill absolut öka resandet på Östgötapendeln och vi står bl a bakom inköpet av ytterligare tre tågset som nu kan sättas in och förstärka trafiken. I rusningstrafik blir det dessutom nu möjligt att dubbelkoppla två tågset för att minska trängseln ombord.

Vi är pådrivande för realisering av Ostlänken. Ur ett pendlingsperspektiv innebär den nya stambanan att vi genom att det blir fyra spår kan öka vår trafik med Östgötapendeln. Idag är det svårt att trafikera nya stationer. Nya stationer skulle kunna bli bl a Malmslätt som kommer underlätta för att alla som ska till Mjärdevi och Universitetet i Linköping (och naturligtvis till Malmslätt).

Tågstopp i Godgård är idag en fråga mellan kommunen, trafikverket och Tåg i Bergslagen. När Region Östergötland behandlade frågan för något/några år sedan blev beslutet avslag vilket vi (M) och (KD) reserverade oss mot.

• Hur ser Ni på kostnaden för kollektivtrafik? Borde den öka eller minska för gemene man?

Vi står bakom att resandekollektivet ska betala 50 % av kostnaden, idag är den lite drygt 40 %. Men det innebär inte att priserna ska höjas för att klara detta, utan det ska ske genom att trafiken blir attraktivare och att fler är mer och delar på kostnaden. Genom samordning av kollektivtrafik, skolresor, sjukresor och färdtjänst kan trafiken dessutom bli effektivare. Så svaret är att vår inriktning är att kostnaden för gemene man inte avses minska men heller inte öka annat än med kostnadsutvecklingen.

• I våras infördes en reform som gav skolungdomar gratis busskort i Östergötland under sommarlovet, hur ser Ert parti på det?

Vi tycker det är viktigt att man som yngre i hög grad använder kollektivtrafiken för resande och därmed tar med sig detta in i vuxen ålder så att kollektivtrafiken kan marknadsandelar från bilen. Nu kom reformen rätt ”plötsligt” och det gäller till nästa sommar dra erfarenhet från den gångna sommaren för att förbättra genomförandet. Bl a har det ökande resandet bitvis lett till stökigheter på Östgötapendeln där många andra resenärer känt sig otrygga.

Beskriv Er miljöpolitik med max 300 ord och förklara varför våra medlemmar borde rösta på just Er!

Hållbarhet handlar om att sträva efter balans mellan miljöhänsyn, ekonomi och sociala frågor. Vi moderater möter framtidens utmaningar med en tro på människan och dess förmåga till tekniska framsteg. Det parti som på allvar begriper kopplingen mellan ekologisk och ekonomisk hållbarhet kommer att forma framtidens miljöpolitik

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.