Valenkät från Miljöpartiet augusti 2018

Följebrev_SNF

Valenkät 2018_SNF

 

Bildresultat för miljöpartiet logga

Svar från miljöpartiet:

Valenkät till Landstingsfullmäktige I Östergötland 2018

Vad anser Ni vara det främsta som Ert parti har gjort för miljö och klimat under mandatperioden 2014-2018?

Miljöpartiet har under denna mandatperiod bidragit till en kraftigt förstärkt miljö- och klimatpolitik. Det har i budgeten funnits långtgående strategiska mål för såväl den egna verksamheten som kopplat till uppdraget regionen har för den regionala utvecklingen. För att kunna möta målet om en klimatneutral och giftfri regionorganisation drev miljöpartiet igenom en kraftig förstärkning av miljöorganisationen. Detta är förmodligen det enskilt viktigaste beslutet(och som har gjort att flera av nedan åtgärder har kunnat genomföras), men några värdiga konkurrenter skulle följande kunna vara:

* Införande av miljöledningssystem som syftar till miljöcertifierad verksamhet senast 2020.

* Nya psykiatrihuset byggs som ett energisnålt passivhus

* Lustgasdestruktionsanläggningar på våra sjukhus

* Helt fossilfri kollektivtrafik

* En drivmedelspolicy som innebär att fossila bränslen fasas ut i det egna fordonsbeståndet.

* En miljonsatsning på ekologisk och närodlad mat

* En policy har införts för fossilfria placeringar av regionens pengar

* Framtagen energistrategi som bland annat innebär mer solceller på regionens tak

* Rejält förstärkta ambitioner för kollektivtrafiken i form av målsättningar i trafikförsörjningsplanen.

* En framtagen cykelstrategi och cykelsatsningar i länstransportplanen.

* stora insatser för att stimulera regionens medarbetare till hållbara pendlings- och tjänsteresor, bland annat genom årliga kampanjer att dela ut prova-på-kort till kollektivtrafik, vårfixa medarbetares cyklar och friskvårdstävlingar

* Stöd till s.k blå näringslivsprojekt som musselodling

Vad vill Ni göra/utveckla under nästa mandatperiod?

Den kanske viktigaste uppgiften för miljöpartiet under nästa mandatperiod blir att vårda och säkra de framgångar som vi haft under denna mandatperiod. Budgetar kan krympa, målsättningar ändras, strategier och policys hamna i någon vrå och bli verkningslösa. Miljöpolitik kräver aktiva politiker som ständigt sätter frågorna högt på dagordningen. Men självklart har vi även nya idéer:

* Vi vill skärpa upp arbetet kring sjukvårdens klimatfotavtryck, d.v.s identifiera produkter inom vården som har stor klimatpåverkan och sedan leta efter ett utbyte, det kan vara att hitta ett bättre material eller att gå bort ifrån engångsprodukter.

* Vi vill se över de tjänsterresor som sker med flyg och hitta verktyg för att drastiskt minska dem.

* Vi vill optimera resorna med regionens egna fordon och undersöka möjligheten till samarbete med bilpool

* Vi vill förstärka miljö- och klimataspekten i det utåtriktade arbetet regionen har inom det regionala utvecklingsarbetet så att vi bidrar till att vårt län kan uppnå de nationella klimatmålen.

* Den nya regionala utvecklingsstrategin(RUS, som tidigare hette RUP) ska baseras på Agenda 2030. Vi vill säkerställa att detta sker så att det blir ett faktiskt driv mot dessa målsättingar.

Hur viktiga anser Ert parti att miljöfrågorna är på landstingsnivå?

I och med att regionen både är länets största arbetsgivare och har det regionala utvecklingsansvaret så innebär det att det blir svårt att överskatta den betydelse och det ansvar som Region Östergötland har för miljö- och klimatfrågorna. Tre av Miljöpartiets vallöften handlar direkt om regionens klimatansvar och ytterligare några som handlar digitalisering har också de en sådan effekt. Eftersom miljö, miljöledning, klimatsmart upphandling med mera också har en stark koppling till effektivt resursutnyttjande innebär det att vården men sina stora ekonomiska och kapacitetsmässiga utmaningar har mycket att vinna på att detta arbete blir framgångsrikt. Så ja, Miljöpartiet anser att miljöfrågorna på ”landstingsnivå” är av stor och central betydelse.

Idag spolas mycket läkemedelsrester ut i avloppet och hamnar i våra sjöar och hav, anser Ni att regionen har någon skyldighet att minska detta?

Ja, självklart! Vi har regelbundet olika kampanjer för att förhindra människor att exempelvis spola ner överblivna tabletter i toaletten. En annan viktig sak(som givetvis inte bara har en miljöaspekt) är se till att patienter får rätt medicinering och inte överkonsumerar(eller underkonsumerar för den delen) läkemedel. Vi har ett pågående insatsområde under 2018 för att få till en mer hållbar läkemedelsanvändning. I det ingår också att titta på upphandling av läkemedel och att försöka hitta sätt att kunna använda miljöbättre alternativ och då inte bara frågan om antibiotika resistens och gifter i miljön utan även sådant som energianvändning, transporter och hantering av naturresurser. Patientsäkerheten måste förstås alltid komma först.

Hur vill Ni jobba för miljön specifikt inom hälso- och sjukvård? Vad kan göras?

Vi vill fortsätta med miljöledningssystemet och se till att alla enheter inom vården blir certifierade. Vi vill fortsätta att ha tillräckligt med resurser tillgängliga för att målet om en klimatneutral och giftfri regionorganisation kan uppnås. Vi vill jobba mycket med upphandling och inköp och se till att sjukvårdens klimatfotavtryck minskar. Medarbetarna ska ha goda möjligheter att cykla eller resa kollektivt till arbetet och stimuleras att göra så. Vi vill fortsätta jobba med en hållbar läkemedelsanvändning. Alla regionens transporter ska bli fossilfria enligt den policy som antagits och vi vill också skapa en bilpoolslösning för mer optimerade transporter. Genom digitalisering ska vården jobba mer med distanslösningar som innebär minskade transporter till och från sjukvården. Överhuvudtaget vill vi jobba med en vård som är mer nära människan, med satsningar på vård i hemmet, förstärkt primärvård och mobila/digitala lösningar. Vi vill också jobba med den mat som regionen serverar, den ska vara närodlad, ekologisk, säsongsvarierad och med många bra vegetariska alternativ.

Hur jobbar Ni idag och vad har Ni gjort under mandatperioden 2014-2018?

Här blir det en del upprepningar förstås, men i kortfattad punktform:

* Införande av miljöledningssystem med mål om certifiering.

* Lustgasrening på US och ViN

* Psykiatrihuset byggs som passivhus

* Solceller på sjukhusbyggnader?

* Ny kostpolicy och satsning på ekologisk/närodlad mat

* Drivmedelspolicy, fossila bränslen ska fasas ut, biogas prioriteras

* Farliga ämnen har fasats ut ur de produkter som Region Östergötland har upphandlat 2017. Vi är i dag bland de bästa i landet på att ställa och följa upp krav om farliga ämnen i produkter.

* Miljökrav i alla upphandlingar som bedöms ha hög miljöbelastning. En strategi för hur prioriterade produkter kan ersättas har tagits fram.

* Avtal om Svanenmärkta kopiering- och reprotjänster

* Region Östergötland har under 2017 ersatt en rad produkter som innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen som påverkar både patient och medarbetare.

* Under året har även högre krav ställts på privata vårdgivare när det gäller miljökompetens, miljöledningssystem och produktval.

* Insatsområden hållbar läkemedelsanvändning

* Satsningar på digitalisering, bland annat mobil röntgen, telemedicinsk pilot i Valdemarsvik som innebär att tillgång till sjukhusets resurser utan att behöva resa och en digital vårdcentral

* Breddinförande av materialet Vårda miljön, hur miljöarbetet kan integreras i vårdvardagen.

Hur vill Ni samarbeta inom regionen för att få till bästa möjliga miljöpolitik?

Lite osäker på vad ni syftar på. Om ni menar över partigränserna så tänker jag att vi både, i fall vi fortsätter i majoritetsställning, är öppna för förslag som andra lägger och, i fall av opposition, kommer att lägga konstruktiva förslag som för utvecklingen framåt. Om ni menar i länet, så tror vi att det kommande RUS arbetet med utgångspunkt i Agenda 2030 kan bli ett bra tillfälle att utveckla samarbetet kring miljö- och klimat med kommuner, näringsliv, föreningar och allmänhet.

Miljöförbättrande åtgärder

Hur mycket har Ni budgeterat för miljöförbättrande åtgärder under mandatperioden?

Som ni antagligen förstår så har vi gjort väldigt mycket under den här mandatperioden. Exempelvis förstärkt miljöorganisationen med ca 7 miljoner per år, satsat på ekologisk för ca 6 miljoner och haft en satsning på digitala piloter på 10 miljoner kronor. Men att sammanfatta alla kostnader vi haft för miljöåtgärder, från staben, ute i verksamheten, i det interna miljöarbetet, på Östgötatrafiken, på Energikontoret, på fastighetssidan m.fl. Dessutom utslaget på hela mandatperioden. Det går men vi har tyvärr inte den tiden för att göra den typen av sammanställning.

Vilka miljöförbättrande åtgärder har gjorts?

Om vi exkluderar sjukvården som vi redan redogjort för ovan, så har vi förstås en del övergripande kvar, varav mycket nämnts redan, exvis placeringspolicyn. En del som är kvar ligger inom regional utveckling. Vi har påverkansarbete/positionering kring tågtrafiken där vi starkt markerat för vikten av att ostlänken byggs, byggs snabbt och med den högre hastigheten. Högastighetsbanan är en mycket viktig fråga för miljöpartiet då den möjliggör högre kapacitet i/genom länet för pendling och gods, samt sett ur ett större systemperspektiv kan ersätta resor med flyg. Vi har också bedrivit påverkansarbete mot Bryssel för biogas. Inom ramen för regionalutveckling har ett antal projekt bedrivits under mandatperioden för att möta kraven på en skärpt miljö. och klimatpolitik, bland annat har

ett antal större seminarium hållits i länet där inte minst klimatfrågan diskuterats, området miljöteknik och miljö som affärsnytta har fått utvecklingsmedel.

En väldigt viktig del som vi ännu inte pratat så mycket om är innehållet i den regionala trafikförsörjningsplanen. Miljöpartiet la ner stor ansträngning i att få den så ambitiös som möjligt. Vi vill peka på några målsättningar till 2030:

* Kollektivtrafikens andel ska öka från 23% till 32%

* Nöjdkundindex ska öka från 67% till 78%

* Tillgänglighetsanpassade hållplats(mer än 2+ påstigande), från 50% till 100%

* Tillgänglighetsanpassade fordon, från 71% till 100%

* Medelhastigheten inne i städerna, från 17,5 km/h till 20 km/h

* Fossil fri allmän kollektivtrafik värnas nuvarande 100%, den särskilda ska gå från 51% till 100%.

Vad ligger budgeten på för kommande mandatperiod?

Vi fastställer inte budgeten för mer än ett år i taget och har en prognos för ytterligare två år.

Det ligger inga stora uttalade ambitionshöjningar där nu, men i och med de skarpa målsättningarna som finns rörande klimatneutralitet och giftfri regionorganisation, samt höga målsättningarna i trafikförsörjningsprogrammet, så kommer behovet av fler miljöåtgärder (och därmed en större budget) att öka. Dock ska man komma ihåg att en inte oväsentlig del av miljö- och klimatinsatserna leder till en ekonomisk uppsida.

Vad anser Ni vara det största hindret för att arbeta effektivare med miljöfrågor i dagsläget? Tex, vilka begränsande faktorer anser ni finns. Vad bör utvecklas för att få effektivare och slagkraftig klimatpolitik.

Utifrån ett regionalt perspektiv som upphandlare, kollektivtrafikhuvudman och fordonsinnehavare:

* Marknadens mognad att ha kontroll på sina leveranskedjor och innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen, dvs de har en ovilja att öppet redovisa innehållet i sina produkter.

* Nuvarande betalningssystem för kollektivtrafik försvårar möjligheterna att resa i tjänsten

* Skatteregler försvårar möjligheten att kunna uppmuntra bra beteenden med gåvor såsom till exempel rabatterade kollektivtrafikkort.

* Avsaknad av långsiktig strategi för fossilfria drivmedel gör att marknaden inte vet hur den ska satsa. Nu finns etanol att tanka på nästan varje mack, men det går inte att köpa några etanolbilar hos bilförsäljarna.

* Biogas är överlägset bästa drivmedlet ur ett samhällsperspektiv med cirkulär ekonomi som grund. Trots detta är det inte känt eller kommuniceras tillräckligt mycket för att medborgare och organisationer ska välja detta.

 

Kollektivtrafik

Hur vill Ni ge möjlighet för människor i glesbygd att resa kollektivt?

Viktigast är förmodligen att utveckla noder där man kan byta trafikslag, exempelvis från bil/cykel till buss. Ju fler som tar dessa linjer desto högre turtäthet kan vi få till. Vi vill också utveckla närtrafiken, göra den mer känd och vid behov sänka priset.

Vill Ert parti öka resande med Östgötapendeln? Kan Ni tänka er att lägga till fler stopp längs banan? Till exempel i Godegård. Varför/varför inte

Ja, så många som möjligt ska åka Östgötapendeln. Den är ett snabbt och miljövänligt resealternativ. Antalet stopp är givetvis en avvägning mellan å ena sidan hur många som i teorin skulle kunna stiga på och å andra sidan de som faktiskt skulle anse det vara värt besväret. Restidsskillnaden mot bilen måste vara konkurrenskraftig.

Hur ser Ni på kostnaden för kollektivtrafik? Borde den öka eller minska för gemene man?

I våras infördes en reform som gav skolungdomar gratis busskort i Östergötland under sommarlovet, hur ser Ert parti på det?

Satsningen på skolungdomar under sommaren var bra och vi tycker att detta ska få fortsätta framöver. I stort får man konstatera att samhällets subventionering av kollektivtrafiken redan är stor, ungefär 60%. Miljöpartiet har visserligen en stor acceptans för att klimatsmarta alternativ kan få kosta, men det skulle kännas konstigt att ha som ambition att samhällsfinansieringsgraden ska öka ytterligare. Givetvis vill vi att priset för gemene man och dennes resor ska minska. Då genom att fler åker kollektivt och lönsamheten förbättras något.

 

Beskriv Er miljöpolitik med max 300 ord och förklara varför våra medlemmar borde rösta på just Er!

Miljöpartiet är det enda parti som har miljö- och klimatfrågan som sin allra viktigaste fråga. Det vi har åstadkommit under denna mandatperiod visar att valet till regionfullmäktige spelar stor roll. Att vi behövs och gör skillnad. En röst på miljöpartiet är en röst för klimatneutralitet, utbyggd kollektivtrafik och färre gifter i miljön

 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.