Valenkät från Liberalerna augusti 2018

Följebrev_SNF

Valenkät 2018_SNF

 

Bildresultat för liberalerna

Svar från Liberalerna:

 

Vad anser Ni vara det främsta som Ert parti har gjort för miljö och klimat under mandatperioden 2014-2018?

* satt fokus på frågan, lyft upp den på den poliska dagordningen.

* Satt målet att våra verksamheter i Region Östergötland ska vara klimatneutral 2020 och giftfri.

* Att kollektivtrafiken drivs med biogas, vilket är fossilfritt. Vi öppnar upp i våra styrningsdokument för försök med el-buss, främst i någon av de stora städerna. Med el-buss kommer man förutom avgaserna också åt bullerproblematiken som påverkar folkhälsan negativt.

* för uppvärmning av fastighetrena köps allt mer en mix av sol-vind- och biokraft in.

* kollektivtrafiken har ökat och ersätter alltfler bilresor. Vi fortsätter arbeta för att åka kollektivtrafikens andel av arbetspendling.

* Infört att man får ta med sig cykeln på pendeltåget, vilket underlättar klimatsmart pendling till arbete och studier

* vi använder allt mer video- och telefonmötet i stället för att åka runt i länet och landet.

* arbetat via Energikontoret med ett projekt för att underlätta för små- och medelstora företag att blir med energieffektiva och byta till mer hållbara energikällor.

* när det gäller bioekonomi har vi tillsammans med övriga partier drivit ett viktigt påverkansarbete på EU-nivå. För att nämna ett litet axplock.

Vad vill Ni göra/utveckla under nästa mandatperiod?

* fortsätta med allt det arbete som påbörjandes under denna mandat period så allt förs i mål.

* mer samarbete universitetet, forskning, för att utveckla både varor och tjänster som är socialt och miljömässigt hållbara.

* klimatpåverkan från engångs- och förbrukningsmaterail ska utredas och åtgärdas snabbt, särskild vikt ska läggas på att byta ut platsmaterial mot ett miljövänligt alternativ.

* Att få ner användning av engångsmaterial där så är möjligt ur hygiensynpunkt. Både inom vården men också inom andra verksamheter som restauranger och kaféer.

* öka inköpen av närproducerade och säsongsprodukter (mat)

* minska matsvinnet, att det inte tas mer mat på talriken än vad man äter upp. Det är en åtgärd som är bra för klimatet men också för ekonomin, då inköp av matvaror kan närma sig en optimal nivå. Det som köps in, äts upp.

* förbättra källsorteringen

* Fler solceller på byggander som ägs av regionen runt om i länet.

* Via upphandling där transporter ingår ska krav ställas på att fordonen drivs med förnybart bränsle.

• Idag spolas mycket läkemedelsrester ut i avloppet och hamnar i våra sjöar och hav, anser Ni att regionen har någon skyldighet att minska detta?

* totalt måste läkemedelförbrukningen optimeras, att det inte skrivs ut mer än vad som förbrukas. Information till patienter ska vara tydlig att icke förbrukade läkemedel ska lämna in på apotek.

* skulle gärna utreda möjligheten till ett separat ”reningsverk” på våra sjukhus, alternativt bättre samarbete och forskning för miljöoptimering med de ”stora” reningsverken.

Hur vill Ni jobba för miljön specifikt inom hälso- och sjukvård? Vad kan göras?

* En satsning är öka miljömedvetenheten, för det är i det lilla som förändringen ske. Vid val av material, inte använda mer än vad man behöver etc. Inte minst är detta viktigt i upphandlingsprocesserna.

Hur jobbar Ni idag och vad har Ni gjort under mandatperioden 2014-2018?

* Se ovan.

Hur vill Ni samarbeta inom regionen för att få till bästa möjliga miljöpolitik?

Vi är beredda att samtala med alla som vill bidra till den omställning som nödgas för att nå klimatneutralitet och giftfri verksamhet. Såväl med andra politiska partier som med kommunerna, akademin och näringslivet. Detta är så pass viktiga frågor att vi måste ta ett samlat och gemensamt grepp.

 

Miljöförbättrande åtgärder

Hur mycket har Ni budgeterat för miljöförbättrande åtgärder under mandatperioden?

Miljöarbetet är något som ligger inom våra verksamheters ordinarie styrningen och ska genomföra alla arbetsprocesser. Det är ett förhållningssätt och en kultur, även om vi också såklart har många enskilda budgetsatsningar som installation av lustgasresning, inköp av klimatsmarta fordon etc.

Vilka miljöförbättrande åtgärder har gjorts?

Hela vår organisation ska drivas i miljömedveten riktning i syfte att åstadkomma en klimatneutral och giftfri verksamhet.

Det inkluderar också hållbara upphandlingar. Till 2020 ska hela Region Östergötland vara miljöcertifierat.

Idag genomför Region Östergötland klimatbokslut enligt internationell standard.

Det innebär en genomlysning av vilken klimatpåverkan Region Östergötland har och vad som genererar klimatpåverkan så att vi vet var vi kan göra insatser och var de ger mest nytta.

Lustgasen med sin extrema klimatpåverkan (300 ggr större klimatpåverkan än koldioxid) har vi infört en destruktion för som minskat klimatpåverkan från sjukhusen med cirka 2000 ton koldioxidekvivalenter årligen.

Region Östergötlands finansiella investeringar ska numera även ske i miljömässigt alternativ och företag.

Region Östergötland fasar ut giftiga och farliga ämnen ur produkter som har upphandlat sen 2017 och arbetet fortsätter, inte minst för att skydda patienter och medarbetare. Region Östergötland är i dag bland de bästa i landet på att ställa och följa upp krav om farliga ämnen i produkter.

Vi ställer tuffa miljökrav i våra upphandlingar.

• Vad ligger budgeten på för kommande mandatperiod?

Miljöarbetet är något som ligger inom våra verksamheters ordinarie styrningen och ska genomföra alla arbetsprocesser. Det är ett förhållningssätt och en kultur, även om vi också såklart har många enskilda budgetsatsningar som installation av lustgasresning, inköp av klimatsmarta fordon etc.

Vad anser Ni vara det största hindret för att arbeta effektivare med miljöfrågor i dagsläget? Tex, vilka begränsande faktorer anser ni finns. Vad bör utvecklas för att få effektivare och slagkraftig klimatpolitik..

Hinder som är identifierafe listas nedan. Liberalerna vill vidta olika reformer och politiska åtgärder för att möta och övervinna dessa utmaningar.

* Marknadens mognad att ha kontroll på sina leveranskedjor och innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen

* Nuvarande betalningssystem för kollektivtrafik försvårar möjligheterna att resa i tjänsten

* Skatteregler försvårar möjligheten att kunna uppmuntra bra beteenden med gåvor såsom till exempel rabatterade kollektivtrafikkort.

* Avsaknad av långsiktig strategi för fossilfria drivmedel gör att marknaden inte vet hur den ska satsa. Nu finns etanol att tanka på nästan varje mack, men det går inte att köpa några etanolbilar hos bilförsäljarna.

* Biogas är överlägset bästa drivmedlet ur ett samhällsperspektiv med cirkulär ekonomi som grund. Trots detta är det inte känt eller kommuniceras tillräckligt mycket för att medborgare och organisationer ska välja detta.

 

Kollektivtrafik

Hur vill Ni ge möjlighet för människor i glesbygd att resa kollektivt? o

Liberalerna vill tillsammans med kommunerna initiera en dialog om hur vi kan skapa en kollektivtrafik som både fungerar rent ekonomiskt samtidigt som den levnadsgör vår östgötska landsbygd. Man måste kunna välja att leva och verka över allt i Östergötland och samtidigt vara trygg i att man kan ta sig från A till B. Närtrafiken är också något vi vill utveckla.

Vill Ert parti öka resande med Östgötapendeln?

* Självklart vill vi att resandet på Östgötapendel ska öka, problemet är att det är trångt på spåren. Därför bör byggandet av Ostlänken ske så snabbt som möjligt.

*

* Kan Ni tänka er att lägga till fler stopp längs banan? Till exempel i Godegård.

Liberalerna vill att kollektivtrafiken ges förutsättningar att levnadsgöra östgötsk landsbygd genom generösa och bra möjligheter till resande med buss, tåg, skärgårds- och närtrafik samt samåkningstjänster. Utredningar bör vidtas, i samråd med lokala representanter, för att kartlägga behovet och främja framväxten av nya kollektiva reseförbindelser för en livskraftig landsbygd.

• Hur ser Ni på kostnaden för kollektivtrafik? Borde den öka eller minska för gemene man?

Vi anser att hälften ska bäras av resenärer och hälften av skatten. Om man skulle införa ”gratis” kollektivtrafik så skulle de pengarna behövas tas fram någon annan

verksamhet. Liberalerna ser att hög tillgänglighet till sjukvården, god vård och patientsäkerhet alltid måste sättas främst.

* • I våras infördes en reform som gav skolungdomar gratis busskort i Östergötland under sommarlovet, hur ser Ert parti på det?

Vi vill med olika åtgärder öka resandet med kollektivtrafik, men anser samtidigt att en viss del av kostnaden måste bäras av resenärerna då vara gemensamma skattemedel är ändliga och måste användas till de mest angelägena områdena inom välfärden.

Beskriv Er

* Vårt ansvar att förvalta miljö och natur

Vi har ansvar för att förvalta miljö och natur så att vi lämnar en värld i ekologisk balans till kommande generationer. Som liberaler tror vi på marknadsekonomi men marknadskrafterna funkar ibland inte tillräckligt bra, till exempel när det gäller att skydda och bevara naturen, haven och den biologiska mångfalden. Därför måste vi gemensamt finansiera insatser som bevarar värdefull natur som stränder och gammelskogar och som skyddar djuren i vår natur. Fjäll-, skogs- och kustområden samt sjöar och vattendrag med höga naturvärden ska ha ett starkt skydd och vi ska vara rädda om Allemansrätten. Utrotningshotade djur och växter måste skyddas genom fridlysning och restaureringsinsatser och Artdatabankens viktiga arbete ska värnas.

Skogen – livsviktig för människor och djur

Skogen renar luften, motverkar klimatförändringar och är avgörande för den biologiska mångfalden. Den mest värdefulla skogen och nyckelbiotoper måste skyddas till exempel genom naturreservat och nationalparker. De kvarvarande naturskogarna, eller gammelskogarna måste skyddas.

Hav och vatten

Miljösituationen i våra hav och vattendrag är allvarlig på grund av utsläpp, övergödning och exploatering. Utsläppen måste minska till exempel genom en läckageskatt och de värdefullaste delarna skyddas som marina reservat. Det behövs en rad insatser för att förhindra att till exempel plast och läkemedel sprids i våra vatten.

EU viktigt för att värna miljön

Miljöförstöring och klimathot påverkar förutsättningarna för allt liv på jorden och stannar inte vid nationsgränser. Därför måste arbetet vara internationellt. Det gemensamma arbetet inom EU är ett av de viktigaste medlen för att kunna värna vår miljö och natur.

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.