Valenkät från Centern augusti 2018

Följebrev_SNF

Valenkät 2018_SNF

 

Bildresultat för centern

Svar från Centerpartiet:

* Vad anser Ni vara det främsta som Ert parti har gjort för miljö och klimat under mandatperioden 2014-2018? Vad vill Ni göra/utveckla under nästa mandatperiod?

Svar: Centerpartiet har under mandatperioden varit en del av den styrande majoriteten tillsammans med S, Mp, och L. Viktiga åtgärder för att förbättra miljön och minska klimatutsläppen under mandatperioden är investeringen i en anläggning som samlar upp och destruerar lustgasen som används på US. Vidare har regionfullmäktige beslutat att inte placera regionens kapital i miljöförstörande verksamheter. Vi har också arbetat med att införa miljövänliga läkemedel i våra verksamheter. Tagit fram en livsmedelspolicy som innebär att en större del av den livsmedel som upphandlas ska vara närodlad och lokalproducerad och att mer säsongsvarierade råvaror ska användas. Beslut har tagits om att transporter som upphandlas ska utföras med fordon som drivs med förnybara bränslen.

* Hur viktiga anser Ert parti att miljöfrågorna är på landstingsnivå?

Region Östergötland är en stor och viktig aktör i regionen både när det gäller sjukvård och när det gäller miljöarbete i stort i Östergötland. För oss i Centerpartiet är det viktigt att Region Östergötland utvecklar sina verksamheter på ett hållbart sätt och bidrar på alla möjliga sätt för att minska klimatpåverkan och för att förbättra vår miljö.

* Idag spolas mycket läkemedelsrester ut i avloppet och hamnar i våra sjöar och hav, anser Ni att regionen har någon skyldighet att minska detta?

Ja, vi anser att Region Östergötland kan vara med och påverka vilka läkemedel som används och vi har en gemensam inriktning att använda mer miljövänliga läkemedel i våra verksamheter.

* Hur vill Ni jobba för miljön specifikt inom hälso- och sjukvård? Vad kan göras? Hur jobbar Ni idag och vad har Ni gjort under mandatperioden 2014-2018?

I bifogad klimatbokslut för 2016 finns redovisat en del av vad som åstadkommits inom miljöarbetet under mandatperioden. Det visar också hur vi jobbar med miljöfrågan inom hälso- och sjukvården.

https://wssext.regionostergotland.se/Hela%20landstinget/Regionfullmäktige/2017/Bilaga%20ÅR%202017%20-%20Klimatbokslut%20Region%20Östergötland%202016.pdf

* Hur vill Ni samarbeta inom regionen för att få till bästa möjliga miljöpolitik?

Region Östergötland är en viktig samhällsaktör i hela regionen och för att påverka miljöarbetet i regionen krävs samarbete med andra aktörer. Mycket av Region Östergötlands arbete på energi och klimatområdet drivs genom Energikontoret som i sin tur har samarbete med en rad andra aktörer. Vidare har vi under 2017-2018 i Region Östergötland bedrivit ett aktivt påverkansarbete både nationellt och internationellt – på EU-nivå – för att förbättra villkoren för biogasproduktionen i Sverige och Östergötland. Biogasproduktionen är viktig ur ett cirkulärekonomiskt perspektiv.

Region Östergötland är också delaktig i EU projekt som syftar till att förbättra statusen för Östersjön.

Region Östergötland samarbetar också med Länsstyrelsen. Tillsammans har man tagit fram en livsmedelpolicy för Östergötland som syftar till att stärka livsmedelsproduktionen i Östergötland. Något som är viktigt inte minst ur miljösynpunkt

* Hur mycket har Ni budgeterat för miljöförbättrande åtgärder under mandatperioden?

Genom att avsätta resurser till att driva miljöarbetet har flera åtgärder kunna vidtas än vad som annars hade varit möjligt. Nu har vi resurser med hög kompetens som kan driva och stödja hela organisationen till att nå miljömålen.

Målen är klimatneutral och giftfri verksamhet. Framgångsfaktorerna är att satsa på systematiskt miljöarbete i hela organisationen och att genomföra hållbara upphandlingar. Därför är ett mål också att miljöcertifiera hela verksamheten till år 2020. Högsta ledningen och pilotcentrumet Barn- och kvinnocentrum certifierades enligt ISO 14001 under våren 2018. Folktandvården står på tur. En plan finns för att koppla på varje produktionsenhet så att vi har ett miljöcertifikat för Region Östergötland enligt ISO 14001 till år 2020.

 

Miljöförbättrande åtgärder

* Vilka miljöförbättrande åtgärder har gjorts?

Lustgasrening installerad på ViN och US åren 2017-2018

Hållbara och ansvarsfulla placeringar – beslut 2017

Satsa på hållbara pendlings- och tjänsteresor

Hållbar upphandling är vägen för att nå en giftfri verksamhet

Läs mer i Region Östergötlands klimatbokslut för 2016:

https://wssext.regionostergotland.se/Hela%20landstinget/Regionfullmäktige/2017/Bilaga%20ÅR%202017%20-%20Klimatbokslut%20Region%20Östergötland%202016.pdf

* Vad ligger budgeten på för kommande mandatperiod?

Den absolut största delen i Region Östergötlands budget går till hälso- och sjukvård. Miljöarbetet är en integrerad del i hela Region Östergötlands verksamheter så det finns ingen särskild post i budgeten som är avsatt för miljöarbete utan miljöarbetet ska finnas naturligt i verksamheternas dagliga arbete.

* Vad anser Ni vara det största hindret för att arbeta effektivare med miljöfrågor i dagsläget? Tex, vilka begränsande faktorer anser ni finns. Vad bör utvecklas för att få effektivare och slagkraftig klimatpolitik..

* Marknadens mognad att ha kontroll på sina leveranskedjor och innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen

* Nuvarande betalningssystem för kollektivtrafik försvårar möjligheterna att resa i tjänsten

* Skatteregler försvårar möjligheten att kunna uppmuntra bra beteenden med gåvor såsom till exempel rabatterade kollektivtrafikkort.

* Avsaknad av långsiktig strategi för fossilfria drivmedel gör att marknaden inte vet hur den ska satsa. Nu finns etanol att tanka på nästan varje mack, men det går inte att köpa några etanolbilar hos bilförsäljarna.

* Biogas är överlägset bästa drivmedlet ur ett samhällsperspektiv med cirkulär ekonomi som grund. Trots detta är det inte känt eller kommuniceras tillräckligt mycket för att medborgare och organisationer ska välja detta.

De flesta miljöfrågor är komplexa och kräver ofta samverkan mellan både kommuner, region och staten för att få till förändring. Samverkan mellan de olika nivåerna men även med kommuner och regioner utanför Östergötland är den största utmaningen utöver själva problemen i sig.

 

Kollektivtrafik

Hur vill Ni ge möjlighet för människor i glesbygd att resa kollektivt?

o Vill Ert parti öka resande med Östgötapendeln? Kan Ni tänka er att lägga till fler stopp längs banan? Till exempel i Godegård. Varför/varför inte

Vi har under den här mandatperioden infört Närtrafiken. Med Närtrafiken kan vi nu erbjuda samtliga boende i Östergötland möjlighet att resa med kollektivtrafiken under vissa tider på dygnet. Den möjligheten fanns inte för alla tidigare. Vi vill under den här mandatperioden utveckla konceptet med Närtrafiken så att den blir ännu bättre. Vi vill också fortsätta de påbörjade samtalen med kommunerna om att samordna de offentligt finansierade resorna så att inte skolskjuts, färdtjänst och linjebuss går parallellt med varandra. Istället ska det öppnas platser till exempel på skolbussarna så att ”vanliga” resenärer kan åka med.

Östgötapendeln har utvecklats mycket den senaste mandatperioden och vi ser gärna att resandet med Östgötapendeln fortsätter att öka. Vi har sagt att vi vill bygga en pendeltåg station vid Malmslätt

i Linköping för att underlätta för de resenärer som ska ta sig till universitets sjukhuset och till Mjärdevi, vilka båda är stora arbetsgivare i kommunen. Om det blir ytterligare fler stopp är något som får utredas på längre sikt. Som det är idag finns inte utrymmer för några fler stopp på stambanan. Det kan inte bli aktuellt med fler stationer förrän Ostlänken är färdigbyggd. När det gäller ett stopp i Godegård så anser vi att det inte finns tillräckligt resandeunderlag för att skapa en pendeltågsstation där.

* Hur ser Ni på kostnaden för kollektivtrafik? Borde den öka eller minska för gemene man?

Vi har sagt att vi ska ha som mål att 50 % av den allmänna kollektivtrafiken ska finansieras med skattemedel och resten ska komma från trafikavgifter. För att klara av detta måste andelen resenärer i kollektivtrafiken öka. Vi utesluter inte att avgifterna på sikt kommer att behöva justeras.

* I våras infördes en reform som gav skolungdomar gratis busskort i Östergötland under sommarlovet, hur ser Ert parti på det?

Sommarlovskortet som infördes i somras var en satsning från regeringen. Det är i och för sig positivt att ungdomar tidigt lär sig att resa kollektivt. Reformen som sådan har dels varit orättvis då den endast har riktat sig till de skolungdomar som haft tillgång till tidtabellstyrd kollektivtrafik. Ungdomar som bor i områden där allmän kollektivtrafik saknas har blivit missgynnade liksom ungdomar som reser med färdtjänst. För att kompensera detta har Regionen och kommunerna fått gå in och bekosta skolungdomars resor i Närtrafik och färdtjänst. Det tycker vi är olyckligt. Kollektivtrafiken är redan idag till största delen skattefinansierad. Som vi ser det finns inte utrymme i den regionala ekonomin att ytterligare subventionera skolungdomars resor.

 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.