Ansökan om gruvbrytning vid Norra Kärr under förnyad prövning

På höjden ovanför Gränna och Vättern fann en geolog redan i slutet av 1800-talet förekomst av sällsynta jordartsmetaller (Rare Earth Elements, REE) vilket registrerats på Sveriges Geologiska Undersökningars karta.

Efter att ha fått undersökningstillstånd enligt minerallagen började Tasman Metals AB i december 2009 sina undersökningar genom att bland annat provborra vid Norra Kärr. Tasman Metals AB är ett svenskt dotterbolag till ett kanadensiskt projekteringsbolag som numera heter Leading Edge Materials Corp.  Under 2012 ansökte bolaget dels om tillstånd för provbrytning hos Miljöprövningsdelegationen (bolaget ville provbryta 200 kubikmeter bergmaterial ur fyra gropar), dels om bearbetningskoncession hos Bergsstaten.  Miljöprövningsdelegationen beviljade tillstånd, som efter överklagande vann laga kraft.  Bergsstaten beviljade ansökan om bearbetningskoncession vilket bl a Naturskyddsföreningarna runt Vättern överklagade till regeringen som avslog vår överklagan. Naturskyddsföreningen – NF med sakägare begärde genom den miljöjurist som vi genom projektbidrag från Riks anlitar, Gunilla Högberg Björck (GBH Miljörätt), rättsprövning hos Högsta Förvaltningsdomstolen.  I februari 2016 kom Högsta förvaltningsdomstolens dom (2047-14). Domen innebar i korthet att domstolen underkände den utredning av miljöeffekter som föregått prövningen då den inte omfattade annat än själva dagbrottet. Påverkan från bl a gråbergsupplag, sandmagasin, klarningsdammar måste också ingå menade domstolen och upphävde bearbetningskoncessionen. Avgörande för utslaget var att verksamheten riskerade påverka Natura 2000-områden. En prövning enligt miljöbalkens särskilda regler för sådana områden behövdes också enligt domstolen. Denna s k Norra Kärr-domen har fått stor prejudikatverkan för all prövning av gruvor i Sverige.

Bolaget har även hos Bergsstaten ansökt om, och fått, förlängning av sitt undersökningstillstånd flera gånger. Naturskyddsföreningarna har via sakägare överklagat även detta, då vi anser att det saknas sådana särskilda skäl för förlängning som krävs, men har tyvärr inte haft framgång i högre instanser.

Den 2018-01-15 inkom bolaget sent om sider på grund av Norra Kärr-domen med en komplettering av tidigare miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som både Bergmästaren, NF och många fler studerar  nu.  Sedan väntar nytt beslut från Bergmästaren i frågan om bearbetningskoncession. Detta beslut kan återigen överklagas. I framtiden väntar också prövning av gruvverksamheten enligt miljöbalken. Även ett eventuellt miljötillstånd enligt balkens bestämmelser kan överklagas av både miljöorganisationer och sakägare.

Naturskyddsföreningen kommer inte att lämna någon möjlighet att stoppa gruvprojektet vid Norra Kärr oprövad, eftersom platsen är sämsta tänkbara för en gruva.

 

Styrgruppen för projekt Vättern Juridik

Göran Toss och Märta Svärd

För länsförbunden i Östergötlands, Jönköpings, Skaraborgs och Örebro län samt Tranåskretsen.

 

 

Idylliskt Norra Kärr

Bakom enarna skymtar Vättern

Dela

Kommentera

One thought on “Ansökan om gruvbrytning vid Norra Kärr under förnyad prövning

  1. Brytning av jordartsmetaller i Norra Kärr får , under inga omständigheter ske i Norra Kärr.
    Den brytning,som pågår i China visar vilka konsekvenser människor, djur och natur utsätts för.
    De som, till varje pris vill tvinga fram brytning av metaller till El-bilbatterier ser bara ekonomiska vinster, ingenting annat och detta vill de ansvariga pressa igenom med en genomsyrad korruption.
    Denna korruption pågår mellan Gruvbolagen, statliga instanser, regering, samt kanske även SGU. I Sverige. Svenska medborgare måste sätta sig i motvärn till detta. Sverige är i dag genomsyrat av korruption. Svenska medborgare kan inte längre lita på statliga instanser och regering, som tvingat fram den dödligt giftiga batteritillverkningen, inklusive behovet av jordartsmetallerna för denna produktion.

Lämna ett svar till Per-Åke Fagrell Avbryt svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.