خوش آمدید!

به Naturskyddsföreningen دراستان Östergötland (استر یوتلاند) خوش آمدید.
در 11 گروه مختلف در این استان میتوانید فعالیت های گوناگونی داشته باشید.
آنجا میتوانید در باره طبیعت سوئد و مشکلات محیط زیست اطلاعات بیشتری کسب کنید.
حتی خودتان میتوانید به عناوین مختلف در این فعالیت ها شرکت کنید.
Naturskyddsföreningen یک سازمان بیطرف از نظر دینی و سیاسی می باشد.
در سایت اینترنتی این سازمان میتوانید اطلاعات بیشتری کسب کنید.
ostergotland.naturskyddsforeningen.se/start
این سایت به زبان سوئدی نوشته شده است.