Plannätverket

Syfte

Syfte med plannätverket inom Östergötlands län är att samla kretsarnas arbete med planfrågor och samverka kring valda projekt för att:
– stimulera kretsarnas planarbete
– stärka och peppa varandra
– utbyta erfarenheter
– göra gemensam sak i både regionala frågor och återkommande problem

Vision

Vår vision från Länsförbundet är en region där stad och landsbygd samverkar och där bebyggelse-, trafi- och grönstruktur hänger ihop för en hållbar samhällsutveckling. Detta innebär att resurser ska hushållas med, så att även kommande generationer ska kunna uppfylla sina behov.
Demokratikravet: Vi vill också att samhällsplaneringen fungerar som en demokratisk och transparent process, där alla intressen beaktas.

Miljöbalkens i samverkan med andra bestämmelser

Miljöbalkens i samverkan med andra bestämmelser

Vi vill

  • Att bebyggelse ska ske så att höga naturvärden, rekreationsområden och kulturvärden kan bevaras samt resurser såsom mark och vatten värnas om.
  • Förtätning bör ske för hushållning av mark och andra resurser samt för att begränsa transport-behovet.
  • Förtätning måste balanseras för att behålla gröna områden för hälsa, sociala möten och od-lingsmöjligheter m.m.
  • Det ska vara närhet mellan bebyggelse och grönska.
  • Allsidiga stadsdelar: Inom räckhåll ska det finnas blandning mellan arbete, service, kultur och rekreation.
  • Vi måste minska transportbehovet och övergå till hållbara transportslag. Prioritera gång-/cykel- och kollektivtrafik och att bebyggelse struktureras för detta, exempelvis genom att koncentrering av bebyggelse längs spårburna stråk.
  • Grönområden ska struktureras i sammanlänkade stråk för att utgöra vandringskoridorer för så-väl människor, djur och växter.
  • Den hållbara tätorten förutsätter ett fungerande kretslopp i samspel med omgivande natur-, jordbruksmark och övrig landsbygd.

Vad har vi gjort?

Vi har…..

Du är varmt välkommen till vårt nätverk!

Kontaktpersoner: